คุณค่าและประโยชน์ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล

            กีฬาบาสเกตบอลนั้นถือเป็นกีฬาที่เล่นเป็นอาชีพชนิดหนึ่งที่อยู่ในแผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  และบาสเกตบอลยังเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่อยู่ในแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติในจำนวน 4 ฉบับที่ผ่านมารวมทั้งฉบับที่ใช้ในปัจจุบันคือฉบับที่ 5 พระบาสเกตบอลนั้นเป็น เป็นกีฬาพื้นฐานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ กีฬาบาสเกตบอลยังก่อให้เกิดประโยชน์มากมายแก่ผู้เล่นโดยตรงและทางอ้อมรวมถึงก่อประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนและประเทศชาติอีกทางหนึ่งอีกด้วยวันนี้เราจึงจะมาพูดถึงเรื่องของคุณค่าและประโยชน์ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอลไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร

            สำหรับคุณค่าและประโยชน์ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอลอย่างแรกเลยคือช่วยพัฒนาและส่งเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ที่เล่นกีฬาชนิดนี้เองและยังพัฒนากลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ดีขึ้นโดยมีการทำงานที่ประสานกันระหว่างระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทอาทิเช่นการประสานงานของตากับมือการประสานงานของตากับเท้าและการประสานงานของมือกับเท้าเป็นต้นการเล่นกีฬาบาสเกตบอลนั้นยังช่วยให้เกิดการผ่อนคลายคลายความตึงเครียดเป็นการพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ผู้ที่เล่นบาสตนเองและผู้ที่ดู กีฬาชนิดนี้เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินการเล่นกีฬาชนิดนี้ยังฝึกให้นักกีฬามีน้ำใจเป็นนักกีฬาใส่กว้างรู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักอภัยยอมรับในความคิดเห็นของคนอื่นและเคารพในกฎระเบียบกฎกติกาของการเล่นบาสเกตบอลช่วยฝึกการตัดสินใจให้ถูกต้องเหมาะสมและช่วยทำให้ผู้เล่นนั้นมีสมาธิดีขึ้นในกีฬาบาสเกตบอลยังใช้เป็นสื่อนำสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาได้เป็นอย่างดีเพราะสามารถทำให้ผู้เรียนนั้นได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของวิชาพลศึกษาคือการเกิดพัฒนาการทางร่างกายจิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญาผู้เล่นที่มีความสามารถในระดับสูงทำชื่อเสียงให้แก่ตนเองวงศ์ตระกูลสถาบันและต่อประเทศชาติผู้ที่เล่นที่มีความสามารถในระดับสูงยังสามารถทำรายได้ให้ตัวเองมากสำหรับการเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพอีกด้วยกีฬาบาสเกตบอลยังเป็นสื่อสัมพันธ์ได้อย่างดีระหว่างบุคคลระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างประเทศชาติและการเล่นกีฬาบาสเกตบอลนั้นยังช่วยทำให้เราเป็นผู้มี สติปัญญาฝึกให้เราก็ตัดสินใจและฝึกให้เราเป็นผู้นำที่ดีได้อีกด้วย

            เห็นได้ว่าการเล่นกีฬาบาสเกตบอลจะมีประโยชน์อย่างมากและผู้ที่อยากจะก้าวเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลมืออาชีพได้นั้นนักกีฬาจะต้องมีทักษะและมีความสามารถในระดับสูงดังนั้นการฝึกซ้อมทักษะต่างๆและขยันหมั่นเพียรอดทนมีความมุ่งมั่น รับรองว่าเป็นเครื่องมือในการก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จการเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลทั้งร่างกายและจิตใจไม่ช้าไม่นาน การที่ได้เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพและ การได้เป็นแชมป์กีฬาบาสเกตบอลย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม